Strona główna/Aktualności/EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - ważne informacje

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - ważne informacje

21 Kwietnia 2022

O egzaminie słów kilka, czyli, im więcej wiesz o egzaminie,tym większa szansa na sukces!

                                   egz

 • Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
 • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach 1-8.
 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu w danym roku szkolnym, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i napisać egzamin w roku następnym.
 • We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:
 1. określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia.
 2. zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji.

Egzamin Ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego

Przebieg Egzaminu Ósmoklasisty

 • Egzamin w roku szkolnym 2021/2022odbędzie się w terminach:
 1. 24.05.2022(wtorek) - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. 25.05.2022(środa) - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. 26.05.2022(czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa po 90 minut.
 • Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu (13, 14 i 15 czerwca 2022r).
 • Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Na egzamin uczeń przynosize sobą wyłącznie dokument tożsamości, przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie uczeń może mieć butelkę wody mineralnej, którą stawia przy nodze stolika.
 • Na egzamin nie można wnosić ani  nie można korzystaćz: kalkulatora,   urządzeń telekomunikacyjnych,   słowników.

Zadania na Egzaminie Ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych) oraz  zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Arkusze egzaminacyjne  z egzaminu ósmoklasisty na stronie 

Cetralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

Na egzaminie nie ściągaj!

Jeśli w czasie egzaminu albo podczas sprawdzania prac okaże się, że uczeń rozwiązywał zadania niesamodzielnie (czyli ściągał), jego egzamin zostanie unieważniony. Podobnie, jeżeli ktoś przeszkadza podczas egzaminu i zakłóca pracę innym, przewodniczący komisji przerywa mu egzamin i unieważnia pracę.

Wyniki i zaświadczenia

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do 01 lipca 2022r.

Do 07 lipca 2022 każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Więcej informacji na temat Egzaminu Ósmoklasisty

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna- wszystkie ważne i potrzebne informacje 

Egzamin Ósmoklasisty

 • Oficjalny Kanał Filmowy CKE- Film przedstawiający wszystkie informacje ogólnena temat egzaminu ósmoklasisty

 

Egzamin Ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

 • Harmonogram i Komunikaty - Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Harmonogram i Komunikaty

 • Arkusze Egzaminacyjne- Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Arkusz Egzaminacyjne

 • Kanał Filmowy CKE- Filmy o egzaminie z języka polskiego

Język polski część pierwsza

Język polski część druga

 • Kanał Filmowy CKE- Filmy o egzaminach z matematyki i języka obcego

Matematyka

Język obcy nowożytny

 • Praktyczne informacje dla uczniów - zasady przeprowadzania egzaminu , praktyczne rady oraz wskazówki, jak radzić sobie ze stresem

https://view.genial.ly/62604cb895ed5a0011242d19/presentation-chalk-and-blackboard-presentation

                                          pow

do góry