Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp4.czeladz.pl/

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane elementy nie posiadają treści alternatywnej oraz opisu alternatywnego,
 • wybrane elementy posiadają niepoprawnie zdefiniowaną listę,
 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane tabele są niepoprawnie sformatowane,
 • wybrane hiperłącza nie posiadają ostrzeżenia o otwarciu treści w nowym oknie,
 • wybrane treści zawierają nieprawidłowo zdefiniowaną strukturę nagłówków.

Rozpoczeliśmy szereg działań wraz z cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Spyrka, adres e-mail:aspyrka@sp4.czeladz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 265 10 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 Wejście główne do szkoły znajduje się po prawej stronie budynku  od ulicy Katowickiej. Przed wejściem brak poręczy i  podjazdu. Pozostałe wejścia  to: od ul Katowickiej wejście  do lewej części  budynku,  którą  zajmują  Czeladzkie Wodociągi  oraz wejścia z tyłu budynku, które mają charakter gospodarczy i ewakuacyjny.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajdują się cztery korytarze.

 1. W części piwnicznej korytarz prowadzi do: szatni uczniów, szatni wf, biblioteki szkolnej, stołówki oraz do pomieszczeń gospodarczych.
 2. Na parterze korytarz prowadzi do: sali informatycznej mieszczącej się w lewej części budynku, po stronie Czeladzkich Wodociągów, świetlicy szkolnej, pokoju nauczycielskiego I, dyżurki, gabinetu pielęgniarki i sal lekcyjnych.
 3. Na pierwszym piętrze korytarz prowadzi do: sali językowej, sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, sekretariatu oraz gabinetów dyrektora, zastępcy i pedagoga szkolnego.
 4. Na drugim piętrze korytarz prowadzi do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego II.

Korytarze połączone są ogólnodostępnymi schodami, przy których znajdują się poręcze.

W budynku brak wind i  podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 Na teren szkoły, od  lewej strony budynku prowadzi wjazd, zlokalizowany przy ulicy Katowickiej od strony Katowic. Na utwardzonej części  posesji  zostały wydzielone miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na teren szkoły można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada udogodnień dla osób niewidomych i niedosłyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online. Osoby niedosłyszące mogą kontaktować się przez e-mail: 

do góry