Rekrutacja do szkoły średniej

REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 2022/2023

Rekrutacja do szkoły średniej obejmuje kilka etapów. Co trzeba zrobić, by pomyślnie przejść proces rekrutacyjny do szkoły średniej?  

 1. Złożyć wniosek o przyjęcie do wybranych szkół ponadpodstawowych. 
 2. Gdy uczeń otrzyma już zaświadczenie z wynikiem egzaminu ósmoklasisty- należy zanieść dokument do szkół, w których uczeń złożył wniosek o przyjęcie.
 3. Gdy placówki podadzą listę zakwalifikowanych uczniów - uczniowie muszą wtedy złożyć deklarację woli przyjęcia w wybranej przez siebie szkole. Dostarczają w tym celu oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. Na podstawie deklaracji uczniów szkoły podają listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Na koniec zaczyna się etap dodatkowej rekrutacji. Jeśli ktoś nie został przyjęty do wybranej przez siebie szkoły (jako pierwszego wyboru), może ubiegać się o miejsce w innej szkole (kolejnego wyboru), gdzie są jeszcze wolne miejsca.

 W szkołach, gdzie uczeń musi zdać test sprawności fizycznej, test umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dyrektorzy indywidualnie ustalają daty egzaminów, wpływających na przyjęcie do szkoły.

 

 PRZYDATNE LINKI:

 Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Kuratorium Oświaty w Katowicach:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Strona rekrutacji elektronicznej:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:

 • Termin od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .

 • Termin od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 • Termin do 13 lipca 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

 • Termin do 19 lipca 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postanowieniu rekrutacyjnym.

 • Termin 20 lipca 2022r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • Termin od 16 maja do 25 lipca 2022r.

Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie .

 • Termin od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty , o ile nie zostały złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • Termin 29 lipca 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach

 

JAK LICZONE SĄ PUNKTY Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY?

Podczas rekrutacji do liceum można uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 O przyjęciu  kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

 1. egzamin ósmoklasisty
 2. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego wybranego przedmiotu obowiązkowego.
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 4. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 • Z egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie połowę tych punktów, czyli 100.
 • Z języka polskiego i matematyk - liczbę otrzymanych punktów procentowych należy pomnożyć przez 0,35. Oznacza to, że z egzaminu z tych dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 70 punktów - po 35 z każdego.
 • Z języka obcego nowożytnego - liczbę otrzymanych punktów mnożymy przez 0,3 - czyli najwięcej można zdobyć 30 pkt.
 • Punkty za oceny i dodatkową aktywność

Podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej  brane są pod uwagę cztery przedmioty: język polski, matematyka, a także dwa, które znajdują się w wykazie wybranej przez ucznia klasy.

 • Ocena celująca - 18 punktów,
 • Ocena bardzo dobra - 17 punktów,
 • Ocena dobra - 14 punktów,
 • Ocena dostateczna - 8 punktów,
 • Ocena dopuszczająca - 2 punkty.
 • Można także otrzymać dodatkowe punkty:
 • Świadectwo z biało-czerwonym paskiem - 7 punktów,
 • Wolontariat - 3 punkty,
 • Konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne i sportowe - od 2 do 10 punktów, ale nie więcej niż w sumie 18.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023

https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-sz/

do góry