Strona główna/Aktualności/Harcerska Akcja Zima

Harcerska Akcja Zima

1 Grudnia 2023

HARCERSKA AKCJA ZIMA 2024


Dokumenty będą wydawane 04.12.2023 r. od godz. 7.30 w pokoju nr 6 na parterze
szkoły ( przy ścianie z Czeladzkimi Wodociągami )

Termin trwania akcji:
I turnus od 29 stycznia do 2 lutego 2024,
II turnus od 5 do 9 lutego 2024
Zajęcia od godz 9.00 do godz. 15.00
Miejscem Harcerskiej Akcji Zima będzie Szkoła Podstawowa nr 7 w Czeladzi,
ul. Spacerowa 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W HAZ 2024 :
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty w terminie od
4 do 18 grudnia 2023 r. do Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź
pokój 405, w godzinach pracy Urzędu.
Dokumentacja niekompletna lub złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

Dokumentacja do wypełnienia:
*Karta kwalifikacyjna wraz z pieczęcią szkoły oraz z opinią wychowawcy dziecka
(karty kwalifikacyjne bez opinii wychowawcy dziecka nie będą przyjmowane!)
*Załącznik do karty kwalifikacyjnej,
*Regulamin półkolonii,
*Załącznik do regulaminu (oświadczenia)

UWAGA ważne !!!
Do karty kwalifikacyjnej należy dołączyć: ksero książeczki szczepień dziecka bądź pieczęć
z podpisem Przychodni Zdrowia - pkt. II ppkt. 9 karty kwalifikacyjnej.
Umowa żywieniowa (2 egz.) oraz umowa na pokrycie kosztu wycieczek (2 egz.) zostanie
przekazana zakwalifikowanym uczestnikom wypoczynku przez Szkołę Podstawową, do
której uczęszcza dziecko w pierwszym tygodniu stycznia 2024 r.
Wypełnione i podpisane umowy należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7
w Czeladzi najpóźniej do 12 stycznia 2024 r.

UWAGA ważne!!!
Płatności za żywienie i wycieczki należy dokonać w momencie otrzymania umowy.
Szczegółowe dane dotyczące przelewu znajdować się będą na umowach.
Opłaty za wyżywienie oraz wycieczki dokonać należy w dwóch osobnych transzach:
a) I transza - tytuł przelewu: OPŁATA ZA ŻYWIENIE, imię i nazwisko uczestnika, numer
turnusu
b) II transza - tytuł przelewu: OPŁATA ZA WYCIECZKI, imię i nazwisko uczestnika, numer
turnusu.


Warunkiem udziału dziecka z niepełnosprawnością lub orzeczeniem z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Harcerskiej Akcji Zima jest obowiązkowa obecność
rodzica/opiekuna prawnego w czasie trwania zajęć. Organizator nie pokrywa kosztów
uczestnictwa rodzica/opiekuna prawnego w Akcji tzn. rodzic/opiekun prawny pokrywa we
własnym zakresie koszty wynikające z zakupu biletów wstępu lub wejściówek na zajęcia i warsztaty.

do góry