Informacje

 

 

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

 Cele akcji

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Dla kogo Partnerskie Projekty Szkół?

W Partnerskich Projektach Szkół mogą brać udział szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 Ustawy o systemie oświaty), które realizują obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki, czyli przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, artystyczne I i II stopnia - realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym. 

Partnerskie Projekty Szkół dzielą się na projekty dwustronne i projekty wielostronne.

Projekty dwustronne realizowane są przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie: w harmonogramie działań muszą się znaleźć co najmniej dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich nie mniejszych niż 10 osób, w obu partnerskich szkołach. Projekty dwustronne można realizować z uczniami w wieku ponad 12 lat. Ich zasadniczym celem jest rozwijanie umiejętności językowych młodzieży.

Projekty wielostronne  to projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie. Mogą koncentrować się wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką.

Tematyka projektu

Tematyka projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół może dotyczyć dowolnego tematu związanego z edukacją szkolną.

Przykładowe formy aktywności podczas realizacji projektu

 • spotkania partnerów projektu
 • wyjazdy do organizacji partnerskich pracowników organizacji Beneficjenta i uczniów uczestniczących w projekcie
 • badania, studia przypadków
 • job shadowing
 • opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu
 • wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT (www, e-mail, videokonferencje)
 • konferencje, seminaria, warsztaty
 • prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu, etc.
 • organizowanie wystaw, przedstawień, festynów zaplanowanych we wniosku
 • wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki projektu
 • przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu
 • autoewaluacja
 • rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu (w tym publikacje, materiały, strony internetowe, wystawy)
 • wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie, współpraca z innymi projektami dot. podobnych obszarów tematycznych (np. włącznie z wyjazdami)
do góry