tablica

  Aktywna Tablica - Rządowy program dla szkół

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi w roku 2021 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

 Złożony przez  szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14000,00 zł. Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania.   Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej szkole.

 #Aktywnatablica  to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 Cel główny Programu #Aktywnatablica   będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 W ramach realizacji Programu  #Aktywnatablica   SP4 otrzymane programem wsparcie przeznaczyła na zakup:

 • monitora interaktywnego montowanego na platformie mobilnej,
 • wyposażenia do przetwarzania wizerunku i dźwięku ( kamery internetowe, słuchawki),
 • laptopa,
 • tabletu graficznego.

 Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania między innymi następujących zadań:

 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

 Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica

 

24 czerwca 2022r.

PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADAŃ  W RAMACH UDZIAŁU W RZĄDOWYM PROGRAMIE „AKTYWNA TABLICA”

I. 

 1. Uczestniczenie przez grupę 5 nauczycieli szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu-Realizacja Programu „Lekcja: ENTER”
 2. Uczestniczenie w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 • udział w 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowanie w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych 5 scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK na platformie Moodle,
 • dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie scenariuszy, przykładów dobrych praktyk, platform i stron z  cyfrowymi zasobami edukacyjnymi na MS Teams w szkolnym  zespole TIK,
 1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK  w szkole oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły i siebie wzajemnie     w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 2. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.
 3. https://sp4.czeladz.pl/aktualnosci/index/Wakacyjne-pocztowki-z-wykorzystaniem-Aktywnej-Tablicy-/idn:204 
 4. https://sp4.czeladz.pl/aktualnosci/index/Aktywna-Tablica/idn:199  

 https://sp4.czeladz.pl/aktualnosci/galeria-zdjec/idg:181 

 1. https://www.facebook.com/914662378558676/posts/5449368585088010/ 

https://www.facebook.com/914662378558676/posts/5497387010286167/ 

 II. 

Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowania nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Zastosowanie monitora interaktywnego  umożliwiło  uczniom oraz nauczycielom możliwość rozwijania umiejętności stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, a tym samym doprowadziło do podniesienia jakości i efektywności nauczania. Podczas procesu nauczania i uczenia się, zakupiony zestaw dla nauczyciela, monitor oraz inne będące w szkole narzędzia TIK były wykorzystywane do:

 • rozwiązywania problemów algorytmicznych umożliwiając wspólne myślenie i działanie,
 • tworzenie przez nauczycieli na tablecie graficznym oraz laptopie zasobów dydaktycznych, do wykorzystania na tablicach interaktywnych w innych salach niż monitor z wykorzystaniem kamer i słuchawek podczas nauki zdalnej,
 • wykorzystywania zasobów edukacyjnych za pośrednictwem różnych platform;
 • swobodnego wyświetlania treści z podstawy programowej z e-podręczników lub multibooków oraz ćwiczeń dla całej klasy,
 • ciekawych i przystępnych dla uczniów metod w trakcie przekazywania lub wyszukiwania informacji poprzez wyświetlanie materiałów interaktywnych, prezentacji lub filmów edukacyjnych, planszy dydaktycznych, muzyki, prezentacji, ciekawych gier edukacyjnych.

W  podsumowaniu  projektu, podczas wywiadu grupowego, nauczyciele wskazali następujące zalety realizowanego projektu:

 • większe zaangażowanie nauczyciela w planowanie zajęć z uczniami z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • mnogość i różnorodność programów, możliwości form pracy zmuszających do twórczych poszukiwań,
 • realizacja zajęć lekcyjnych z większą ilością metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację procesu nauczania,
 • wzbogacanie atrakcyjności przekazu tradycyjnego o filmy, prezentacje, zdjęcia, nagrania, piosenki, wirtualne wycieczki, stosowanie map myśli itp., co powoduje, że uczniowie chętniej i aktywniej biorą w nich udział,
 • łatwiejszy, czytelniejszy, bardziej obrazowy i przystępny sposób przedstawiania zagadnień dotyczących lekcji,
 • wykorzystanie zasobów multimedialnych podręczników, zintegrowanej platformy edukacyjnej i licznych portali edukacyjnych,
 • korzystanie z ćwiczeń interaktywnych, ciekawszych i bardziej atrakcyjnych dla obecnego pokolenia uczniów,
 • udoskonalenie umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych przez nauczycieli i uczniów,
 • stosowanie TIK rozwinęło kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli zarówno za pomocą komputerów jak i telefonów, wymaga ciągłego doskonalenia ze strony nauczyciela, odciąża nauczyciela od nadmiernego mówienia i koncentruje uwagę uczniów,
 • nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy, nauczyciele mogli integrować treści interdyscyplinarne; możliwość szybkiego porozumiewania się między nauczycielami oraz uczniami, pozyskiwanie materiałów, tworzenie i udostępnianie swoich dokumentów, szybsza wymiana doświadczeń,
 • w szybszym tempie kształtowały się kompetencje społeczne i twórcze uczniów i nauczycieli, w tym umiejętność pracy w grupie czy większym zespole,
 • dzięki TIK wzrosła możliwość uzyskania szybkiej informacji zwrotnej od ucznia oraz rozwijanie u uczniów korzystania z różnych źródeł informacji oraz krytycznej oceny treści informacji oferowanych przez Internet,
 • ułatwienia podczas pracy zdalnej z uczniami.

Cały proces stosowania TIK doprowadził do:

 • wzrostu świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie,
 • podniesienia kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania nowoczesnej technologii w procesie efektywnego kształcenia oraz w procesie uczenia się i pracy zespołowej
 • zwiększenia koncentracji, co ma pozytywny wpływ na skupienia uwagi na ważnym fragmencie zajęć lub trudniejszym zadaniu/problemie,
 • poszerzenia przez nauczycieli bazy dydaktycznej potrzebnej do pełnej realizacji programów nauczania, korzystając z treści oferowanych przez Internet,
 • pogłębiania i szukania nowych metod i form pracy w zakresie samodoskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, a także w ramach szkoleń wewnątrzszkolnych dla grona pedagogicznego,
 • pokazania nowoczesnego spojrzenia na rolę i pracę nauczyciela,
 • wzrostu aktywności uczniów, zaangażowania na lekcjach, samodzielności oraz odpowiedzialności za efekty własnego uczenia się, a co za tym idzie poprawy wyników nauczania,
 • przystępniejszej nauki języka obcego i skuteczniejszego zapamiętywania poznanych treści przez uczniów wyświetlanych w formie materiałów wizualnych,
 • szybkiego powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach poprzez archiwizację zapisów wcześniejszych treści.

 Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu

Barierą w realizacji programu był zróżnicowany poziom umiejętności uczniów /nauczycieli w pracy z wykorzystaniem komputera oraz TIK w pracy dydaktycznej. Pewne zadania wymagały od uczniów/nauczycieli poświęcania większej niż zakładana ilości czasu, lecz w miarę pracy z nowoczesną technologią i nabieraniem doświadczenia i umiejętności w obsłudze sprzętu, jak i programów praca stawała się coraz sprawniejsza i wydajniejsza.

 Ocena stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie

Stosowanie TIK w bieżącym roku szkolnym, realizacja wewnątrzszkolnego kształcenia w zakresie TIK  oraz samokształcenia nauczycieli w  celu zintensyfikowania stosowania TIK w procesie edukacyjnym , a także  udział w programie Lekcja: ENTER i w  międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu miały znaczący wpływ zarówno na proces nauczania jak i uczenia się uczniów. Atrakcyjność lekcji i aktywizacja uczniów znacząco wzrosły.

 

 

do góry