Strona główna/Nasza szkoła/Misja i wizja szkoły

Misja i wizja szkoły

KONCEPCJA  FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CZELADZI

 

CEL SZKOŁY :

Dążenie do jednego, wspólnego miejsca - sukcesu placówki, którą wszyscy razem tworzymy, szkoły bezpiecznej i  przyjaznej uczniowi, o komfortowych warunkach do nauki  i rozwoju.

                                                                                                        Pierwszą rzeczą musi być dobro dziecka.

                                                                                                        Ono musi się czuć kochane, ale musi się czuć  bezpiecznie.

                                                                                                        Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić."

                                                                                                                                                                            JP II

 1. MISJA SZKOŁY

Jesteśmy dla uczniów; dla ich i własnego rozwoju.

Potrzebujemy:

 • wiedzy o procesie uczenia się,
 • świadomych nauczycieli i rodziców,
 • dobrej atmosfery,
 • zaangażowania nauczycieli,
 • skutecznej komunikacji,
 • stale rozwijających się zasobów bazy szkoły.

 

 1. WIZJA SZKOŁY
 • Dobrze przygotowany do kolejnego etapu edukacji Uczeń.
 • Zadowolony i obdarzający zaufaniem nauczycieli i szkołę
 • Kreatywny, skłonny do refleksji, świadomy swoich mocnych i słabych stron
 • Sumienny i zaangażowany

Aby te cele osiągnąć, konieczna jest zgodna  i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz osób i instytucji wspomagających szkołę.

 

 1. ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 to:
 • uczeń wyposażony w rzetelną wiedzę ,
 • posiada poczucie własnej wartości,
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • rozumie podstawowe zasady moralne

 

 KSZTAŁCENIE

 • Wszechstronny rozwój ucznia
 • Efektywne wykorzystanie TIK na zajęciach
 • Ocenianie zgodne z Zasadami Oceniania
 • Indywidualizacja procesu dydaktycznego
 • Współpraca z uczniami i rodzicami
 • Respektowanie wytycznych Poradni PP
 • Motywowanie uczniów do udziału w konkursach
 • Współpraca z wydawnictwami
 • Wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły
 • Organizacja konkursów

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 • Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
 • Współpraca i pedagogizacja rodziców
 • Monitoring spełniania obowiązku szkolnego
 • Diagnoza sytuacji rodzinnej ucznia
 • Organizacja uczniom opieki w czasie wolnym
 • Wspieranie szeroko pojętego rozwoju ucznia
 • Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Propagowanie postaw proeuropejskich
 • Kształtowanie zachowań patriotycznych
 • Włączanie młodzieży do szeroko pojętego życia kulturalnego
 • Współpraca z instytucjami lokalnymi służącymi zapewnieniu uczniom wszelkiego rodzaju pomocy
 • Promowanie zdrowego stylu życia

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 • Przestrzeganie prawa
 • Realizacja Koncepcji Pracy Szkoły
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortowych warunków
 • Opracowanie arkusza organizacyjnego i planu lekcji zgodnie z literą prawa
 • Organizowanie nadzoru pedagogicznego
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych
 • Organizowanie i monitorowanie procesów edukacyjnych
 • Usprawnianie bazy dydaktycznej -m.in. wprowadzenie dziennika elektronicznego
 • Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych
 • Wsparcie socjalne młodzieży
 • Udział w programach, akcjach i przedsięwzięciach -współpraca z różnymi podmiotami
 • Prawidłowa organizacja pracy placówki możliwa jest, gdy w placówce panuje dobra atmosfera, kiedy każdy z pracowników właściwie i prawidłowo spełnia swoją rolę.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice i opiekunowie uczniów są ważnym ogniwem szkoły.

 Współpraca z nimi o warunek dobrego  jej funkcjonowania.

SP4 będzie na tę współpracę otwarta poprzez:

 • pełną jawność działań, konsultacje z rodzicami we wszystkich ważnych kwestiach dotyczących szkoły,
 • wspólne znajdowanie mocnych i słabych stron szkoły,
 • współorganizowanie życia szkoły i działań środowiskowych.

 

SZKOŁA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi

 • będzie otwarty na środowisko lokalne i aktywnie będzie uczestniczyć we wszystkich jego obszarach poprzez :
 • utrzymywanie prawidłowych relacji z instytucjami lokalnymi,
 • współpracę z podmiotami promującymi szeroko pojętą kulturę na terenie
 • działalość charytatywną,
 • organizację imprez na terenie szkoły z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli instytucji lokalnych;
 • współpracę z lokalnymi mediami.

 

                                                                                                         "Kto zna cel, może podjąć decyzję

                                                                                                          Kto podejmie decyzję , odnajdzie spokój

                                                                                                          Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie

                                                                                                          Kto poczuje się bezpiecznie, może pomyśleć

                                                                                                          Kto myśli, może ulepszać"

                                                                                                                                                            Konfucjusz

do góry