Biblioteka

 

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi
Któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi...

                                                                                                                        Jan Kasprowicz

MISJA BIBLIOTEKI

 • Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji;

CELE BIEŻĄCE

 • Przygotowanie ucznia do samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej;
 • Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów;

CELE POŚREDNIE:

 1. Przygotowanie do wykorzystania mediów jako narzędzi prac intelektualnej;
 2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyboru, segregowania wyboru, segregowania i krytycznego odbioru informacji;
 3. Kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej;
 4. Kształtowanie postaw moralnych, stylu życia i systemu wartości;
 5. Wprowadzanie w technologię pracy umysłowej, jako przygotowanie do kształcenia ustawicznego;
 6. Uwrażliwianie na piękno kultury i sztuki;
 7. Kształtowanie postaw obywatelskich przy jednoczesnym przygotowaniu do życia w jednoczącej się Europie;
 8. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej;
 9. Podejmowanie działań z zakresu biblioterapii;

10.Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości, oraz wiary we własne możliwości, między innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych kompetencji językowych.

Biblioteka szkolna wraz z Centrum Multimedialnym, jako integralne części szkoły, uczestniczą w procesie dydaktycznym, rozwijają działalność kulturalną i wychowawczą, służą zdobywaniu i poszerzaniu wiadomości przewidzianych programami nauczania. Nasi uczniowie mają możliwość samodzielnego pozyskiwania informacji i poszerzaniu swoich horyzontów.

Świadczone usługi

 • udostępnianie zbiorów na zewnątrz i w czytelni
 • informacje bibliograficzne
 • informacje o regionie
 • wypożyczalnia podręczników na rok szkolny
 • udostępnianie literatury pedagogicznej
 • korzystanie z Internetu

AKTYW BIBLIOTECZNY NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

 • Zuzanna Bajer
 • Agata Błaszczyk
 • Amelia Bajer
 • Julia Bajer
 • Julia Dolinowska
 • Lena Dzięcioł
 • Iga Szostak
 • Martyna Kidawa
 • Kacper Bogisz
 • Wiktor Dąbrowski

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI w roku szkolnym 2021/2022

PONIEDZIAŁEK: 08:00- 12:00

WTOREK: 08:00- 10:30; 11:30-13:30

ŚRODA: 08:00- 11:30

CZWARTEK: 09:00-11:30

PIĄTEK: 07:00- 10:30

bib

do góry